معرفی

مشخصات فردی

کوروش امیراصلانی تبریز

نام - نام خانوادگی : کوروش   امیراصلانی تبریز

پست الکترونیکی : k_amiraslani@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تبریز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تبریز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مکانیک-تبدیل انرژی(درحال تحصیل)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : تهران جنوب

سوابق اجرایی

مدیر گروه مکانیک از 1389 تا 1396- معاون دانشجویی دانشکده فنی از 1385 تا 1388- مدیر گروه حرارت و سیالات از 1369 تا 1380عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

پایان نامه ارشد با آقایان هاشم پور، واحدی، شهبازینحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مکانیک

محل خدمت : گروه مکانیک-واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : مربی

پایه : 27

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه مکانیک

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1369-06-08

کوروش امیراصلانی تبریز
کوروش امیراصلانی تبریز

محل خدمت :
    گروه مکانیک-واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^